Εργαλεία Προσβασιμότητας

Image

Διάχυση Αποτελεσμάτων του Έργου

Η τελική ενότητα αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων και την εμπορική εκμετάλλευση του τελικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όλες οι δράσεις, ενέργειες καθώς και τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονται θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του. Παράλληλα θα οργανωθούν σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης του κοινού, όπου θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του.

Οι στόχοι του Έργου και τα αποτελέσματα της ανάπτυξης θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
Η τελική δράση αφορά την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, που θα καθορίζει τον τρόπο της εμπορικής εκμετάλλευσης του αναπτυχθέντος συστήματος. Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, όλοι οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν τις επαφές τους στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση του συστήματος. Στα συστήματα που θα διατίθενται στην αγορά μετά τη λήξη του έργου δε θα περιλαμβάνονται τα αρχαιολογικά δεδομένα του έργου.