Εργαλεία Προσβασιμότητας

Image

INFOΔΗΜ

Η INFOΔΗΜ ιδρύθηκε το 1992 και υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τις εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Είναι διεθνώς πιστοποιημένη, καθώς είναι μέλος του D&B – Dun & Bradstreet Παγκόσμιου Συστήματος Κατάταξης Επιχειρήσεων (http://dnb.com) με Αριθμό
DUNS®: 35-538-7298.
Η INFOΔΗΜ έχει δημιουργήσει πολλές καινοτόμες εφαρμογές και εξειδικευμένα λογισμικά στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της γεωπληροφορικής και της διαχείρισης χωρικών δεδομένων. Θεωρείται ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας στην χώρα, έχοντας ολοκληρώσει συστήματα πυροπροστασίας σε 8 ορεινούς όγκους και 4 Εθνικούς Δρυμούς. Επιπλέον, αναπτύσσει σημαντικές εφαρμογές γεωπληροφορικής, βασισμένες σε ανοιχτά λογισμικά και διαδικτυακά χαρτογραφικά υπόβαθρα.
Η INFOΔΗΜ διαθέτει εξαιρετικά σύγχρονο εξοπλισμό που υποστηρίζει όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, αποτελώντας μία από τις πλέον εξοπλισμένες και σύγχρονες εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία κατέχει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση για σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.
Η INFOΔΗΜ είναι πιστοποιημένη με:
  • Σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά EN ISO 27001:2013
Η εταιρεία στηρίζετε σε δύο βασικούς πυρήνες τεχνογνωσίας:
  • σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της πληροφορικής και
  • σε διεπιστημονική υποστήριξη αναπτυξιακού σχεδιασμού
Η INFOΔΗΜ αναπτύσσει μία σειρά δραστηριοτήτων όπως:
Real Estate GIS, Αντιμετώπιση καταστροφών, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, GIS στη τοπική αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες Γεωγραφικής Θέσης, Αγροτικός τομέας, Cloud GIS, Διαχείριση Δικτύων, Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, Εθνική Άμυνα, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εφαρμογές τηλεπισκόπησης.
Η λειτουργία και η παραγωγικότητα της Εταιρείας συναρτάται με την πολιτική μακροπρόθεσμων προσλήψεων έμπειρου και κατάλληλου προσωπικού. Το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας είναι περισσότεροι από 25 επιστήμονες, κυρίως Πληροφορικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής καθώς και Τοπογράφοι Μηχανικοί, Δασολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Δικηγόροι και Οικονομολόγοι.
Κάθε κλάδος, βρίσκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία με τους άλλους, στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση κάθε έργου. Η εταιρεία μας εφαρμόζει συνεχές πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού, μέσω των εσωτερικών διαδικασιών εκπαίδευσης του Συστήματος Ποιότητας και των τακτικών συμμετοχών σε επιμορφωτικά σεμινάρια τρίτων φορέων.
Η επιτυχία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και ικανότητας των ανθρώπων μας και για το λόγο αυτό επενδύουμε στην δημιουργία ενός ανταποδοτικού, ομαδικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος εργασίας που ανταμείβει τους εργαζομένους.

http://infodim.gr