Εργαλεία Προσβασιμότητας

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

Τίτλος Παραδοτέου
Σύντομη Περιγραφή
Ενότητα Εργασίας
Παράδοση (μήνας) - ενδεικτικά
Π1.1: Ανάλυση/σχεδιασμός του συστήματος
Έκθεση καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών του λογισμικού και του υλικού, και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος
1: ΕΕ1. Ανάλυση, προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμός του συστήματος
9
Π1.2: Τυποποίηση δεδομένων
Έκθεση τυποποίησης των δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στο έργο, και των νέων δεδομένων που θα συλλεχθούν
1: ΕΕ1. Ανάλυση, προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμός του συστήματος
9
Π2.1.1: Διαθέσιμα δεδομένα
Η διαθέσιμη χωρική και περιγραφική πληροφορία που θα συλλεχθεί (είδος παραδοτέου: ψηφιακά αρχεία)
2: ΕΕ2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
24
Π2.1.2: Νέα δεδομένα
Νέα δεδομένα που θα συλλεχθούν αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία (UAV, Laser Scanner) (είδος παραδοτέου: ψηφιακά αρχεία)
2: ΕΕ2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
24
Π2.2: Τελική Πληροφορία
Επιλογή και επεξεργασία της χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας που θα αξιοποιηθεί στο έργο. Δημιουργία 3Δ μοντέλων (αρχαιολογικών δομών, αναπαραστάσεων, κ.ά.) (είδος παραδοτέου: ψηφιακά αρχεία)
2: ΕΕ2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
24
Π2.3: Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Δημοσιοποίηση και διάχυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί.
Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επαφών των εταίρων στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.
2: ΕΕ2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
24
Π3.1.1: Μονάδα ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων
Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της δημιουργίας του Module διαχείρισης και ασφάλειας δεδομένων το οποίο θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου.
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π3.1.2: GIS Server, χωρική βάση δεδομένων και διεπαφές υποστήριξης
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του GIS Server, ανάπτυξης της χωρικής βάσης δεδομένων και των αντίστοιχων διεπαφών υποστήριξης (είδος παραδοτέου: Λογισμικό και ψηφιακά αρχεία της βάσης δεδομένων)
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π3.2.1: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
Έκθεση περιγραφής του σχεδιασμού και της μεθοδολογίας υλοποίησης αλλά και την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου του ολοκληρωμένου συστήματος
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π3.2.2: Αλγόριθμοι και διεπαφές επαυξημένης πραγματικότητας
Οι αλγόριθμοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των δεδομένων του GPS, των αδρανειακών συστημάτων, ο τρόπος ενσωμάτωσης τους στο περιβάλλον του διαδικτυακού GIS σε συνδυασμό με τους αλγορίθμους επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία της τελικής διεπαφής χρήστη (είδος
παραδοτέου: ψηφιακά αρχεία)
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π3.2.3: Σύστημα προσδιορισμού θέσης
Το σύστημα που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της θέσης της φορητής συσκευής με ή χωρίς (π.χ. σε κλειστό χώρο) σήμα GNSS (είδος παραδοτέου: ψηφιακά αρχεία)
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π3.2.4: Εφαρμογή
Εφαρμογή προβολής στην οθόνη των φορητών συσκευών των 3Δ καλυμμένων αρχαιολογικών δομών, κ.ά. πληροφοριών, στην οποία είναι ενσωματωμένοι οι αλγόριθμοι και οι διεπαφές Επαυξημένης πραγματικότητας
3: ΕΕ3. Ανάπτυξη αρχικού πρωτοτύπου
24
Π4.1: 1η αξιολόγηση
Έκθεση των ελέγχων ορθής λειτουργίας του συστήματος στους αρχαιολογικούς χώρους, και των προτεινόμενων προσαρμογών και διορθωτικών ενεργειών βελτίωσης του συστήματος
4: ΕΕ4. Πειραματική εφαρμογή αρχικού πρωτοτύπου
27
Π4.2: Δημοσιεύσεις
Συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και ειδησεογραφικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
4: ΕΕ4. Πειραματική εφαρμογή αρχικού πρωτοτύπου
36
Π5.1: Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
Προσαρμογές και διορθώσεις των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πειραματική εφαρμογή του συστήματος
5: ΕΕ5. Ανάπτυξη τελικού πρωτοτύπου
30
Π5.2: 2η αξιολόγηση
Έλεγχοι ορθής λειτουργίας του τελικού πρωτοτύπου στους αρχαιολογικούς χώρους
5: ΕΕ5. Ανάπτυξη τελικού πρωτοτύπου
30
Π5.3: Ημερίδα
Διοργάνωση ημερίδας
5: ΕΕ5. Ανάπτυξη τελικού πρωτοτύπου
30
Π6.1: Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
Προσαρμογές και διορθώσεις των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την λειτουργία του τελικού πρωτοτύπου
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36
Π6.2: 3η αξιολόγηση
Αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος στον αρχαιολογικό χώρο της Θέρμης. Η επιδεικτική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από την ΕΦΑΠΕΘ σε πλήθος επισκεπτών.
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36
Π6.3: Αποτελέσματα διορθωτικών ενεργειών
Προσαρμογές και διορθώσεις των πιθανών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την λειτουργία του συστήματος
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36
Π6.4.1: Δημοσιεύσεις
Συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και ειδησεογραφικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36
Π6.4.2: Workshop
Διοργάνωση workshop
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36
Π6.5: Επιχειρηματικό σχέδιο και συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης
Συμφωνία κατανομής των πνευματικών δικαιωμάτων των αποτελεσμάτων του Έργου, των υποχρεώσεων των εταίρων, της παραγωγής και διάθεσης του συστήματος, και των οικονομικών αξιώσεων από τις πωλήσεις. Ανάλυση της αγοράς, ανάπτυξη της στρατηγικής του μάρκετινγκ, και εκπόνηση οικονομικού σχεδίου διάθεσης του συστήματος
6: ΕΕ6. Επιδεικτική εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή τελικού πρωτοτύπου
36