Εργαλεία Προσβασιμότητας

Διοργάνωση Ημερίδας - SmartEye

Ημερίδα - SmartEye Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας - Πρόγραμμα Ημερίδας

Smart Eye

 
Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης μη Ορατών Αρχαιοτήτων (Smart-Eye)», διοργανώθηκε στις 7 Ιουλίου 2022 ημερίδα με τίτλο «Smart -eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών για τη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας». Η Ημερίδα έλαβε χώρα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ήταν δυνατή η συμμετοχή σε αυτήν και η παρακολούθησή της διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στόχος της Ημερίδας ήταν κατά κύριο λόγο η διάχυση στο ευρύ κοινό των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα επιστημονικής συνάντησης διαφορετικών επιστημόνων και ερευνητών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση και το διαμοιρασμό της αρχαιολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας. Μέσα από τον επιστημονικό διάλογο, την παρουσίαση διαφορετικών και πολυδιάστατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και την αποκάλυψη διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών, η Ημερίδα αποτέλεσε μια δράση παρακίνησης του κοινού σε μια πορεία ενεργητικής αυτομάθησης στη βάση των πληροφοριών και γνώσεων που τους κοινοποιούνται μέσω των συμμετοχών και δραστηριοτήτων της Ημερίδας.

Για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τους συμμετέχοντες, αλλά και το ευρύ κοινό, η Ημερίδα διαρθρώθηκε στη βάση των παρακάτω θεματικών αξόνων:
  • Χρήση νέων τεχνολογιών στην οπτικοποίηση μη ορατών αρχαιοτήτων.
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων και κινητών ευρημάτων.
  • Ψηφιοποίηση στην αρχαιολογία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ψηφιακή τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού.
  • Ψηφιακά μουσεία – Ψηφιακές συλλογές.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
  • Δυνητικοί χώροι εφαρμογής της τεχνολογίας έξυπνης οπτικοποίησης (smart eye) μη ορατών αρχαιοτήτων.

Στην ημερίδα μετά από τους χαιρετισμούς, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου Smart Eye, ενώ στη συνέχεια οι 14 εισηγήσεις ομαδοποιήθηκαν με βάση τους παρακάτω άξονες: «Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας», «Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στους φορείς του ΥΠΠΟA» και «Η διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα έρευνας». Τέλος, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα της ημερίδας και συζητήθηκαν οι προοπτικές της περαιτέρω διείσδυσης της τεχνολογικής καινοτομίας στον  χώρο του πολιτισμού.