Εργαλεία Προσβασιμότητας

Λειτουργία Σελίδας στο Facebook

Smart Eye Facebook Page
δημιουργήθηκε και λειτουργεί πλέον η σελίδα προβολής του Έργου "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ" με Ακρωνύμιο "Smart Eye" στο Facebook.
Η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του URL https://www.facebook.com/smarteyeproject και σε αυτή θα αναρτώνται νέα, εκδηλώσεις και παραδοτέα του έργου τα οποία θα είναι προσβάσιμα από το κοινό.

Η δημιουργία της σελίδας στο Facebook έχει επιπλέον ως σκοπό την παρακολούθηση της ανταπόκρισης των πιθανών τρίτων μερών που εμφανίζουν ενδιαφέρον ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία.
Με την ολοκλήρωση του Έργου και την δημιουργία ενός πρωτοτύπου του προϊόντος θα εμπλουτιστεί και με υλικό προώθησης του τελικού συστήματος.

© 2023 SmartEye